Brian Jungen – ​Brian Jungen, ​​Blanket no. 5​, 2008

Previous Next
Brian Jungen, Blanket no. 5, 2008, professional sports jerseys, 54 x 51 in. (137 x 130 cm)
Brian Jungen, Blanket no. 5, 2008, professional sports jerseys, 54 x 51 in. (137 x 130 cm)
Brian Jungen, Blanket no. 5 (detail), 2008, professional sports jerseys, 54 x 51 in. (137 x 130 cm)
Brian Jungen, Blanket no. 5 (detail), 2008, professional sports jerseys, 54 x 51 in. (137 x 130 cm)

Brian Jungen, Blanket no. 5, 2008, professional sports jerseys, 54 x 51 in. (137 x 130 cm)