Ian Wallace – ​Ian Wallace, ​My Heroes in the Street (Arni)​, 1986

Previous Next
Ian Wallace, My Heroes in the Street (Arni), 1986, silver gelatin print on RC-paper, 30 x 40 in. (75 x 102 cm)

Ian Wallace, My Heroes in the Street (Arni), 1986, silver gelatin print on RC-paper, 30 x 40 in. (75 x 102 cm)